Rozważania o nauce i dogmatyce prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Abstrakt
Słowo wstępne: W Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się 25 stycznia 2002 roku konferencja naukowa pt. „Rozważania o nauce i dogmatyce prawa” zorganizowana przez Wydział Administracji tej uczelni. Prezentowany zeszyt zawiera materiały stanowiące zbiór referatów zgłoszonych na tę sesję. Tematyka publikowanych niżej tekstów jest dość zróżnicowana. Wiąże się to z różnorodnymi zainteresowaniami naukowymi zatrudnionych, lub współpracujących z Wydziałem Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej pracowników naukowo-dydaktycznych. Chcieliśmy bowiem tę pierwszą prawniczą sesję zorganizować wyłącznie w oparciu o własną kadrę, dając tym samym przegląd prac badawczych prowadzonych w uczelni. Referaty koncentrowały się wokół problemów współczesnego prawa, po części sięgając także do niezbyt odległej przeszłości. Część pierwsza - „O nauce i stosowaniu prawa” - zawiera teksty poświęcone głównie szeroko rozumianej problematyce prawnoadministracyjnej, od nauki administracji i prawa administracyjnego po zagadnienia dogmatyki tego prawa. W części drugiej - zatytułowanej „W kręgu teorii, filozofii i kodyfikacji prawa” - znalazły się prace dotyczące prawa opartego na normach religijnych i moralnych, prawa natury, konstytucyjnej ochrony praw człowieka oraz prac nad kodyfikacją prawa rodzinnego. Oddając do rąk Czytelnika poniższy zeszyt pragnę wyrazić nadzieję, że rozbudzi on zainteresowanie nie tylko prezentowaną problematyką, ale także Szkołą, w której prace te powstały. Prof, dr hab. Jerzy Malec Dziekan Wydziału Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska