The System of Military Higher Education in the Russian Federation

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
1899-6264
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądowy. Autor w zarysie omawia historię szkolnictwa wojskowego Rosji od czasów cara Piotra I Wielkiego, poprzez reformy w dziewiętnastowiecznej Rosji po zmiany, które nastąpiły w wyniku rewolucji październikowej i po objęciu władzy przez partię bolszewików. Pokazane zostało budowanie nowego systemu szkolnictwa wojskowego, które przetrwało do początku reformy Sił Zbrojnych FR w 2008 r. Zasadniczym celem reformy jest dostosowanie systemu szkolnictwa wojskowego Rosji do zmian, które następują w sposobach, środkach i metodach prowadzenia działań militarnych i niemilitarnych przez siły zbrojne, aby w większym stopniu był kompatybilny z nauczaniem w uczelniach cywilnych. Ma ona umożliwiać odchodzącym do rezerwy kadrom oficerskim sprawne przejście do funkcjonowania w warunkach cywilnych. Autor zaprezentował kilka wybranych uczelni wojskowych Federacji Rosyjskiej. W podsumowaniu zawarte zostały wnioski badawcze oraz autorskie oceny, które podkreślają celowość zajmowania się tą sferą aktywności i rozwoju Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
This paper briefly looks at the history of military higher education in Russia from the times of Tsar Peter the Great, through the reforms launched in 19th-century Russia, up to the changes that took place in the aftermath of the October Revolution, and once the Bolshevik party came to power. It sheds light on the creation of a new system of military education that had survived until the beginning of the reform of the Armed Forces of the Russian Federation in 2008. The overriding goal of the reform was to adapt Russia’s military education to the changes that had taken place in the manners, means and methods of conducting military and non-military operations by the armed forces so as to make it more compatible with the syllabi that civil colleges and academies apply for educational purposes. The reform aims to allow officers who are transferred to a reserve status to move more smoothly into civil life. The paper offers an insight into selected military academies in the Russian Federation. It ends with an overview of the conclusions drawn from the research conducted, as well as the author’s individual remarks that highlight the relevance of delving into this sphere of activity and growth of the Armed Forces of the Russian Federation.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3, s. 169-184.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska