Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji oraz wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest złożonej problematyce gospodarowania nieruchomościami w sektorze publicznym. Kluczowe znaczenie dla racjonalnego gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki państwowego sektora finansów publicznych ma wycena i klasyfikacja nieruchomości, co stanowi przedmiot analizy w artykule. W tej analizie wykazano różnice w klasyfikacji i wycenie nieruchomości w prawie i w rachunkowości, co w szczególności dotyczy sektora finansów publicznych, ponieważ jest on objęty obowiązkiem stosowania, obok unormowań ogólnych Kodeksu Cywilnego, także szczegółowych regulacji przedstawionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednakże wycena dla potrzeb gospodarki nieruchomościami jest odrębną od wyceny rachunkowej, a jej wyniki nie mogą być automatycznie przekładane na ewidencję księgową. Każdorazowe przełożenie na wycenę rachunkową wyceny nieruchomości, przeprowadzone przez rzeczoznawcę dla celów gospodarki nieruchomościami, byłoby możliwe w przypadku nieruchomości zaklasyfikowanych do inwestycji (w znaczeniu tego słowa przyjętym w ustawie o rachunkowości), jednak w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych innych niż spółki kapitałowe) nieruchomości inwestycyjne nie występują, w każdym razie system normatywny rachunkowości budżetowej nie upoważnia do wprowadzenia takiej kategorii do rachunkowości tych jednostek.
The paper is devoted to the complex topic of real estate management in the public sector. The appraisal and classification of real estate is of key importance to a rational real estate management by local government units and national public finance sector units, which is the subject of analysis in the article. The analysis has shown the differences in the classification and appraisal of real estate in law and accounting, which concerns, in particular, the public finance sector. This sector is subject to the application, apart from general regulations of the Civil Code, the detailed regulations included in the Real Estate Management Act of August 21, 1997. The appraisal for real estate management is separate from balance sheet valuation and its results do not automatically correspond to the bookkeeping register. However, each correlation of real estate appraisal to balance sheet valuation made by an appraiser for the purposes of real estate management would be possible for real estate classified for investment (as specified in the Accounting Act), but in budget units, local government budgetary establishments as well as national and local government legal entities (other than limited companies) investment properties do not exist; in any case, the normative system of budget accounting does not allow for the introduction of such a category in the accountancy of these units.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2017, nr 2, s. 89-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska