Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXI), 2015

Abstrakt
Problematyka poruszana w niniejszym numerze kwartalnika koncentruje się głównie na bezpieczeństwie państwa oraz bezpieczeństwie biznesu, w tym zagadnieniach wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego (biznesowego), co dowodzi znaczenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego podejścia w rozwijaniu młodej dziedziny wiedzy – nauk(i) o bezpieczeństwie.
Opis
Słowa kluczowe
czynności wiedzotwórcze, nauki stosowane, optymalizacja, wywiad (instytucja), zagrożenie, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo biznesu, przestępczość w zakresie podatku VAT, karuzele VAT, oszustwa finansowe, oszustwa giełdowe, oszustwa parabankowe, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo finansowe, wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, potencjał kontrwywiadu, sektor MSP, bezpieczeństwo informacyjne firmy, badanie lojalności pracowników, źródła osobowe, bezpieczeństwo pracy, warunki pracy, inspekcja pracy, regulacje prawne, zagrożenia dla życia i zdrowia, podejmowanie decyzji, sytuacja kryzysowa, kompetencje, intuicja, płynność finansowa, biały wywiad, bezpieczeństwo gospodarcze, Kościuszko, Tadeusz, Powstanie Kościuszkowskie, fortyfikacje, applied sciences, optimization, intelligence (institution), threat, state security, business security, crime in the field of VAT, VAT carousel fraud, financial fraud, parabank, tax control offices, tax offices, internal security, financial security, competitive intelligence, competetive counterintelligence, potential of economic intelligence, SME sector, business counterintelligence, counterespionage, company information security, investigation of employee loyalty, human sources, work safety, working conditions, Labour Inspection, legal regulations, threat to life and health, decision-making, crisis situation, competences, intuition, financial liquidity, open-source intelligence, security, Kościuszko Uprising, fortification
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska