Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) is defined as a generalized, multi-system group of symptoms resulting from the sudden discontinuation of fetal exposure to substances used by the mother during pregnancy. Symptoms of NAS are most dominant in the central nervous system and respiratory system of the infant. The aim of this work is to explore what the needs of infants with NAS are. Empirical data were collected by means of a qualitative research method, using case studies. The information was gathered during observation, conversation with medical staff and analysis of infants’ health documentation. The sample selection process was deliberate, choosing three infants diagnosed with NAS. Based on the analysis of the data we identified the need to reconsider the local standard of nursing care of infants with NAS.
Zespół abstynencji noworodkowej (ang. Neonatal Abstinence Syndrome, NAS) definiuje się jako uogólnioną wielosystemową grupę objawów odstawiennych wynikających z nagłego przerwania ekspozycji płodu na substancje, które matka stosowała w czasie ciąży. Główne objawy dotyczą zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego i układu oddechowego niemowlęcia. Celem pracy jest zbadanie potrzeb niemowląt z NAS. Dane empiryczne zostały zebrane za pomocą jakościowej metody badawczej - studium przypadku, a informacje uzyskane podczas obserwacji, rozmowy z personelem medycznym i analizy dokumentacji zdrowotnej niemowląt. Dobór próby był celowy - troje niemowląt ze zdiagnozowanym NAS. Na podstawie analizy danych stwierdziliśmy potrzebę ponownego rozważenia lokalnych standardów opieki pielęgniarskiej nad niemowlętami z NAS.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 4, s. 143-150.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska