Bioterroryzm a bezpieczeństwo w dobie globalizacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono dokonującą się we współczesnym świecie groźbę użycia przez terrorystów broni masowej zagłady, w głównej mierze broni biologicznej. Wskazano na szczególną rolę przyjętej przez terrorystów możliwości użycia różnego typu patogenów, które mogą doprowadzić do masowych zgonów wśród ludności. Na współczesnym rynku gospodarczym opartym na określonych uwarunkowaniach politycznych istnieją bowiem duże możliwości pozyskania przez terrorystów różnego typu środków, które mogą być wykorzystane jako potencjalne źródła chorobotwórcze. W odróżnieniu od substancji chemicznych, większość znanych środków biologicznych może być użyta w niewielkich ilościach przez terrorystów w celu osiągnięcia dużego efektu rażenia. Broń biologiczna w rękach terrorystów jest jednym z najstraszniejszych środków masowego rażenia.
The article presents the reader with making a threat in today's world of terrorists using weapons of mass destruction and relating mainly to biological weapons. Indicated the special role adopted by the terrorists able to use various types of pathogens that can lead to mass deaths among the population. In today's economic market based on specific political conditions there exist great potential acquisition by terrorists of various types of measures that can be used as potential sources of pathogens. Unlike chemicals, most of the known biological agents can be used in small quantities by terrorists in order to achieve a large effect destruction. Biological weapon in the hands of terrorists is one of the worst mass destruction.
какой является угроза использования террористами оружия массового поражения, в том числе биологического. Указано на особенную роль возможности использования террористами разного типа патогенов, которые способны вызвать массовую смертность населения. Автор подчёркивает, что современный глобальный рынок, действующий на основании определённых политических соглашений, предоставляет террористам большие возможности для приобретения разного типа средств, которые могут быть использованы как потенциальные болезнетворные источники. В отличие от химических субстанций, большинство известных биологических средств уже в небольших количествах террористы могут использовать для достижения большого поражающего эффекта. В руках террористов биологическое оружие - это одно из самых страшных орудий массового поражения.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 25-40.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska