Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza najważniejszych operacji bojowych prowadzonych w drugiej dekadzie XXI wieku przez JW GROM. Została ona przeprowadzona chronologicznie z uwzględnieniem przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych RP. W ocenie wskazano zasadnicze zdolności, których osiągnięcie było możliwe dzięki doświadczeniom zdobytym w czasie prowadzenia wielu operacji bojowych. W analizie podkreślono wysoki profesjonalizm Zespołów Bojowych JW GROM, jak również renomę, którą zyskała jednostka w środowisku międzynarodowym. Wspomina się również o początkowo słabej umiejętności w zakresie wykorzystania jednostek wojsk specjalnych zgodnie z ich bojowym przeznaczeniem przez wyższe organy dowodzenia. Opracowanie zostało zakończone wnioskami.
This paper looks at the most important SMU GROM (Special Missions Unit GROM) combat operations conducted in the first decade of the twenty-first century. The analysis of SMU GROM participation has been conducted chronologically, taking into account the several changes that have taken place within the Polish Armed Forces. The fundamental capabilities, whose achievement was possible thanks to the involvement in numerous combat missions, have been highlighted too. The high level of SMU GROM Combat Teems professionalism and recognition achieved in international environment has been underlined, with special attention paid to the issue of the initially low level of skills of Poland’s top commanding structures of how to use special forces according to its combat dedication. The relevant conclusions have been added at the end of the study.
Das Ziel des Artikels ist die Analyse der wichtigsten in der zweiten Dekade des XXI. Jahrhunderts durch die Militäreinheit GROM durchgeführten Kampfeinsätze. Diese Analyse wurde chronologisch mit Berücksichtigung der in den Streitkräften der Republik Polens eingetretenen Veränderungen durchgeführt. In der Beurteilung wurde auf Hauptfähigkeiten hingewiesen, welche dank den bei der Umsetzung mehrerer Kampfeinsätze erworbenen Erfahrungen erreicht werden konnten. In der Analyse wurde der hohe Maß an Professionalität der Kampfteams der Militäreinheit GROM betont, sowie den Ruf, den die Einheit im internationalen Umfeld erlangt hat. Es wurde auch der anfänglich schwache Einsatz der Einheiten der Sonderstreitkräften gemäß ihrer Einsatzbestimmung durch höhere Führungskräfte erwähnt. Am Ende des Artikels befinden sich Schlussfolgerungen.
В статье проведен анализ важнейших боевых операций, проводимых во втором де- сятилетии XXI века Воинской частью GROM. Анализ проводился в хронологическом порядке, с учетом преобразований, происходящих в Вооруженных силах Польши. Указаны возможности подразделения, достижение которых удалось благодаря опыту, полученному при проведении многих боевых операций. Подчеркнуто вы- сокий профессионализм боевых отрядов Воинской части GROM, а также репутация, которую получило подразделение в международной среде. Упоминается также об ошибках в области применения подразделений специальных войск высшим коман- дованием на начальном этапе существования спецподразделений. Статья заверша- ется выводами из проделанной автором работы.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 2, s. 155-166.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska