Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Analiza problematyki związanej z podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych wymaga zwrócenia uwagi na specyfikę sytuacji kryzysowej, która determinuje tryb podejmowanych decyzji. Sytuacja kryzysowa narzuca warunki podejmowanych decyzji oraz ogranicza możliwości. Większość publikacji traktujących o zarządzaniu kryzysowym przyjmuje optykę legislacyjno-organizacyjną. Artykuł zawiera wyjaśnienie istoty sytuacji kryzysowej, procesu podejmowania decyzji z uwzględnieniem składowych procesu decyzyjnego. Ponadto koncentruje uwagę na pożądanych kompetencjach decyzyjnych, jakie są wymagane w sytuacji kryzysowej oraz na cechach, które wydają się być cenne z punktu widzenia warunków, w jakich podejmowane są decyzje.
Taking into consideration issues related to decision-making in crisis situations one should pay attention to the nature of the crisis, which determines the mode of decision making. A crisis situation imposes conditions on decision and limits possibilities. Most publications dealing with crisis management adopt legislative and organizational optics. This paper includes an explanation of the essence of crisis decision-making with regard to the components of the decision-making process. This elaboration focuses on the expected decision-making competence which is required in a crisis situation. The author also draws attention to the features that seem to be important from the point of view of the conditions under which decision are made.
Анализ проблематики, связанной с принятием решений в кризисных ситуациях тре- бует обратить внимание на специфику кризисной ситуации, которая определяет режим принятия решений. Кризисная ситуация диктует условия принятия решений и ограничивает возможности. Большинство публикаций, посвященных кризисному управлению останавливается на законодательных и организационных проблемах. В нынешней статье дано объяснение сущности кризиса, процесса принятия решений с учетом составляющих процесса принятия решений. Кроме того, в статье обращает- ся внимание на компетентность лиц, принимающих решения в кризисной ситуации и чертах характера, имеющих значение с точки зрения условий, в которых принима- ются решения.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 3, s. 59-70.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska