Zagrożenia bezpieczeństwa państwa - wybrane aspekty w kontekście bezpieczeństwa europejskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej) oraz przykłady i prognozy ich zastosowania. Główny nacisk został położony na programy ochrony infrastruktury stanowiącej potencjał bezpieczeństwa państwa w aspekcie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej) oraz przedstawienie trudności interpretacyjnych odnośnie do tego terminu i jego odmian (infrastruktura krytyczna, obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa, w tym obiekty I i II kategorii etc.).
The article discusses legal regulations concerning internal security of the state (National Security Strategy of the Republic of Poland) and the examples and forecasts of their application. The main emphasis has been put on infrastructure protection programmes, representing the potential of national security in terms of common security and defence policy of the European Union (European Programme for Critical Infrastructure Protection) and the present difficulties in interpreting this term and its variations (critical infrastructure, facilities particularly important for state security, including sites of category I and II etc.).
В статье обсуждаются юридические регуляции связанные с внутренней бе- зопасностью государства (Стратегия национальной безопасности Республики Польша), а также поданы примеры и прогнозы их применения. Главным об- разом, были рассмотрены программы охраны инфраструктуры, составляющей потенциал безопасности государства в аспекте совместной политики безопас- ности и защиты Европейского Союза (Европейская программа защищенности критической инфраструктуры), а также указаны проблемы интерпретации этого термина и его видов (критическая инфраструктура, особо важные объекты для безопасности государства, в том числе объекты 1-ой и 2-ой категории и т.д.).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 7-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska