Rola europejskich organów celnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Liczne wydarzenia i zjawiska, w tym rozwój e-commerce, zagrożenia atakami terrorystycznymi i internacjonalizacja przestępczości zorganizowanej, zmieniły otoczenie, w którym działają organy celne. Uzyskały one wiodącą rolę w łańcuchu dostaw, są też w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową UE. Stanowią niejako pierwszą „zaporę” na granicy, chroniącą przed napływem towarów niebezpiecznych i niepożądanych czy przed nielegalnym handlem. Ze względu na swój udział w monitorowaniu i zarządzaniu handlem międzynarodowym, organy celne mają również przyczyniać się do poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przez modernizację metod pracy służb celnych, eliminację papierowej formy dokumentów i stworzenie paneuropejskiego środowiska elektronicznego, wprowadzenie ułatwień dla legalnej wymiany handlowej, przy jednoczesnej kontroli, zwłaszcza przesyłek wysokiego ryzyka. Ta nowa rola organów celnych – wiodąca rola w łańcuchu dostaw i ułatwianie legalnego handlu, a przez to poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek – oznacza nowe zadania i priorytety. Celem opracowania jest przedstawienie zadań organów celnych w zakresie szeroko rozumianej ochrony w transgranicznym ruchu towarowym i działań na rzecz zapewnienia jego bezpieczeństwa.
Numerous events and developments, including the development of e-commerce, the threat of terrorist attacks and the internationalization of organized crime have changed the environment in which customs authorities operate. Giving them a leading role in the supply chain are also largely responsible for the supervision of the EU’s international trade. They are the fi rst “fi rewall” at the border to protect against dangerous, unwanted goods, or against illegal trade. Because of their participation in the monitoring and management of international trade, the customs authorities shall also contribute to improving the competitiveness of European companies by modernizing working methods of customs services, eliminating paper form of documents and the creation of a pan-European electronic environment. This new role of customs authorities – a leading role in the supply chain and facilitating legitimate trade, thereby improving the competitiveness of enterprises and economies – it means new tasks and priorities. The aim of the study is to present the tasks of customs authorities in the broadest sense of protection in cross-border trade and measures to ensure its security.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 3, s. 27-38.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska