Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Podstawową tezą zawartą w publikacji jest przekonanie, że reklama może być traktowana jako zwierciadło współczesnego człowieka. Powstaje ona bowiem w wyniku szczegółowych badań, a jej celem jest dotarcie do precyzyjnie zdefiniowanego odbiorcy. Artykuł zawiera wyniki analizy cech postaci występujących w spotach reklamowych. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy bohater reklam telewizyjnych posiada cechy człowieka ponowoczesnego. Punkt wyjścia stanowi psychologiczna teoria Zygmunta Baumana, a przedmiotem badań są reklamy telewizyjne – w szczególności ich warstwa wizualna i werbalna.
The basic thesis contained in this publication is the conviction that commercial can be treated as a mirror of a modern man. It is created as a result of detailed research and its aim is to reach a precisely defined recipient. The article contains the results of the analysis of character traits found in commercials. The aim of the study is to answer the question whether the hero of commercials has the features of a postmodern man. The starting point is the psychological theory of Zygmunt Bauman and the subject of research are television commercials, and in particular their visual and verbal layers.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2, s. 187-200.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska