Asian Development Bank and its Impact on Improving Security in the Asia-Pacific Region

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wielowymiarowe zróżnicowanie krajów Azji i Pacyfiku oraz ich szerokie powiązania z gospodarką globalną stanowią istotne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym, a jednocześnie są wyzwaniem, zarówno dla poszczególnych państw, jak i organizacji międzynarodowych. Dlatego też wszelkie podejmowane działania mające na celu ograniczanie potencjalnych zagrożeń nabierają obecnie szczególnie istotnego znaczenia. W tym kontekście kluczowa staje się rola działających w regionie organizacji międzynarodowych. Wśród nich na uwagę zasługuje działalność Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank, ADB), który stanowi główne forum umożliwiające podejmowanie współpracy oraz harmonizujące kooperację państw w regionie. Przedsięwzięcia finansowane przez ADB skupiają się m.in. wokół infrastruktury, wzmacniania regionalnej współpracy gospodarczej, ochrony środowiska naturalnego czy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Poprzez wdrażanie licznych projektów (np. Strategia 2030) działalność tej organizacji w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa regionalnego. ADB wnosi wartość dodaną do procesów wzmacniających stabilność regionu, co – ze względu na jego znaczenie – może także wpływać w sposób pozytywny na całą gospodarkę światową.
The multifaceted heterogeneity of the countries of Asia-Pacific as well as strong ties with economies worldwide constitute a considerable source of threats to security, in particular, from the economic and ecological perspective, and, at the same time, are a challenge for individual countries, as well as international organizations. Therefore, all activities undertaken to mitigate potential threats are becoming critical. In this context, the key role is played by international organizations functioning in the region. Among them, one that merits particular attention is the Asian Development Bank (ADB), which constitutes the premier forum that caters for undertaking joint efforts and harmonizing cooperation among the countries in the region. Initiatives financed by ADB focus on such issues as infrastructure, reinforcing regional economic cooperation, preservation of the natural environment and ensuring food security. Through implementation of numerous projects (e.g. Strategy 2030), activities of this organization greatly contribute to improving the regional security. ADB provides added value to processes strengthening the stability of the region, which, owing to its significance, may also have a positive impact on the entire world economy.
Die mehrdimensionale Differenzierung der Länder in der Asien-Pazifik-Region und umfangreiche Verbindungen dieser Länder zur globalen Wirtschaft sind eine bedeutende Quelle für die Bedrohung der Sicherheit, besonders auf ökonomischer und ökologischen Ebene und sind gleichzeitig eine Herausforderung, sowohl für einzelne Staaten, als auch für internationale Organisationen. Deswegen sind zur Zeit alle Maßnahmen, die es zum Ziel haben potenzielle Risiken zu vermeiden, besonders wichtig. Diesbezüglich wird die Rolle der in dieser Region tätigen internationalen Organisationen entscheidend. Unter ihnen verdient Aufmerksamkeit die Tätigkeit der Asiatischen Entwicklungsbank (Asian Development Bank, ADB), die ein Forum für die Aufnahme der Zusammenarbeit und für die Harmonisierung der Kooperation der Länder in dieser Region ist. Die von ADB finanzierten Unternehmungen konzentrieren sich u.a. auf die Infrastruktur, Verstärkung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, auf den Umweltschutz oder Gewährleistung der Ernährungssicherheit. Durch die Einführung zahlreicher Projekte (z. B. Strategie 2030) trägt die Tätigkeit dieser Organisation der Verbesserung der Sicherheit in dieser Region bei. ADB leistet einen Mehrwert zu den Prozessen, welche die Stabilität in dieser Region verstärken, was – hinsichtlich der Bedeutung der Bank – sich positiv auf die globale Wirtschaft auswirken kann.
Многообразие стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их широкие связи с ми- ровой экономикой являются существенным источником угроз для безопасности, особенно экономического и экологического характера, а также проблемой для отдельных государств и международных организаций. Поэтому любые прини- маемые меры, направленные на снижение потенциальных рисков приобре- тают особо важное значение. В этом контексте действующие в регионе междуна- родные организации стали играть ключевую роль. Среди них особого внимания заслуживает деятельность Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB), который является основной площадкой для установления сотрудничества и гармонизации действий государств региона. Проекты, финансируемые ADB, в частности, связаны с развитием инфраструктуры, укреплением регионального экономического сотрудничества, охраной окружающей среды, обеспечением продовольственной безопасности. Благодаря внедрению многочисленных про- ектов (напр. «Стратегия 2030») деятельность этой организации способствует по- вышению уровня региональной безопасности. ADB поддерживает процессы, усиливающие стабильность региона, что положительно влияет на всю мировую экономику.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 4, s. 119-134.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska