Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowywania i upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, np. Michael Hart, który już w latach 70. XX w. dokonał pierwszej udanej cyfryzacji Deklaracji niepodległości. Powstałe tam bazy danych, oferujące dostęp do źródeł, imponują mnogością plików, a brak opłat i możliwość precyzyjnego przyjrzenia się i dokładnego zapoznania z materiałami ułatwiają pracę badawczą. Wzorce amerykańskie mogą posłużyć jako inspiracja do działań mających na celu ochronę i popularyzację dzieł zgromadzonych w polskich instytucjach.
The digitization of materials that is their implementation into the memory of computers, is now the most popular method of preservation, as well as the popularization of cultural heritage. Th e pioneers in this fi eld were Americans, including Michael Hart, who as early as in the 1970s made the fi rst successful digitization of the Declaration of Independence. Databases created there off er access to resources which are impressive with their multitude of fi les. Th e lack of fees and the ability to look closely at the materials and familiarize with them make research easier and faster. US standards may serve as inspiration for actions aimed at protecting and popularizing works collected in Polish institutions.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 365-379.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska