Fińska koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle Agendy 2030. Wybrane aspekty

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, zawierający 17 celów zrównoważonego rozwoju. Agenda określa wspólne cele dla wszystkich państw członkowskich ONZ. Odwołując się do długoletniej tradycji zrównoważonego rozwoju, Finlandia znajduje się wśród liderów we wdrażaniu Agendy 2030. Państwo to stworzyło model, który wzbudza powszechne zainteresowanie, a jego zasadniczym wyróżnikiem jest zobowiązanie społeczeństwa do zrównoważonego rozwoju. Procedura ta zapewnia organizacjom i aktywnym obywatelom możliwość samodzielnego dążenia do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jest to praktyczne i rzadkie narzędzie służące realizacji Agendy 2030 na poziomie krajowym.
In September 2015 in New York, member states of the United Nations adopted the document „Transforming our world: Agenda for Sustainable Development – 2030”, containing 17 goals for sustainable development. The Agenda sets common goals for all UN member states. Finland wants to become a leader in implementing Agenda 2030, referring to a long tradition of sustainable development. The state has created a model that arouses general interest. Its main distinguishing feature is society’s commitment to sustainable development. This procedure provides organizations and active citizens with the opportunity to independently strive to achieve the goals of sustainable development. It is a practical and rare tool for serving implementation of the Agenda 2030 at the national level.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1, s. 117-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska