Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: badanie podjęto w celu poznania zachowań żywieniowych wśród wychowanków Domu Dziecka. Metodyka: pomiaru zmiennych dokonano metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na początku 2010 roku i objęto nimi 65 wychowanków Domu Dziecka. Wyniki: dziewczęta są bardziej narażone na wystąpienie negatywnych zachowań żywieniowych. Nawyki żywieniowe wśród wychowanków nie są prawidłowo rozwinięte, istnieje więc ryzyko zagrożenia zaburzeniami odżywania Zagrożenie zaburzeniami odżywiania wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku. Wnioski: należy opracować programy profilaktyczne zaburzeń odżywiania wśród wychowanków domów dziecka. W grupach podwyższonego ryzyka opiekunowie dzieci i młodzież powinni posiadać wiedzę dotyczącą norm masy ciała w odniesieniu do wysokości i wieku.
Introduction. The connection between eating disorders, lifestyle, eating habits and environmental and social conditionings is obvious. They cause life-threatening somatic aftermath, as well as mental and social outcomes. Aim of the research. The research was carried out in order to learn about eating habits of charges from children’s home. Girls in general are more prone to development of negative eating behaviour. The variables measurement was taken by the use of diagnostic survey based on original questionnaire and the analysis of documents and also by the means of observation and survey. The research was taken at the beginning of 2010 and included 65 charges of children’s home. Girls in general are more prone to development of negative eating behaviour. The risk of appearance of eating disorders is increasing proportionally to age. The eating habits among the charges are not developed correctly and because of that the risk of eating disorders is high. Special prophylactic programs of eating disorders should be created among the charges of children’s homes. In the high-risk groups the activities should be concentrated on educating children and tutors about the body mass norms and figures.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 1, s. 51-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska