Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Założeniem artykułu jest analiza zasad odpowiedzialności partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej w polskim systemie prawnym, w odniesieniu do amerykańskich i niemieckich unormowań. Nadto niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania najważniejszych praktycznych kwestii związanych z odpowiedzialnością partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej na podstawie art. 95 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnieniem podjęcia problematyki jest hybrydalny charakter omawianej konstrukcji prawnej oraz wiele nieścisłości w ramach jego kodyfikacji.
The premise of the article is the analysis the principles of liability of a partner for debts of a professional partnership into the Polish legal system, compared to American and German regulations. Moreover, this article is an attempt to systematize the most essential practical issues related to the partner liability for professional partnership debts under the provisions of Art. 95 of the Commercial Company Code (CCC). Th e rationale for selection of the subject is the hybrid nature of the discussed legal structure and many uncertainties within its codifi cation.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 1 (20), s. 189-209.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska