Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 2 (XXXIX) : Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji

Abstrakt
Z przedmowy: "W tym roku przypada 30. rocznica powołania do życia Jednostki Wojskowej GROM. Decyzja o utworzeniu Jednostki została podjęta przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego 13 lipca 1990 roku. Generał Petelicki dołożył wszelkich starań, by nowo powstała Jednostka dorównywała umiejętnościami i wyszkoleniem najlepszym jednostkom specjalnym na świecie oraz by jako równorzędny partner mogła z nimi prowadzić zadania na teatrze działań wojennych. Kolejni Dowódcy kontynuowali zamysł Generała, utrzymując najwyższy poziom wyszkolenia oraz ciągle zwiększając możliwości i zdolności bojowe Jednostki dzięki doświadczeniom nabytym podczas misji oraz licznych szkoleń w kraju i za granicą. Budowanie jednostki od początku oparte było na najlepszych praktykach i doświadczeniach zagranicznych oddziałów sił specjalnych, w szczególności tych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii."(...)
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, obronność, Układ Warszawski, Sojusz Północnoatlantycki, strategiczne środowisko bezpieczeństwa, geopolityczne położenie, strategia bezpieczeństwa, Wojska Specjalne, transformacja Sił Zbrojnych RP, reforma systemu kierowania i dowodzenia, GROM, siły operacji specjalnych, operacje specjalne, „destruktorzy Wawelberga”, cichociemni, Little Flower, JW GROM, szkolenia, oddziały bojowe, wsparcie, obiekty szkoleniowe, wsparcie bojowe, wywiad i rozpoznanie, łączność i informatyka, dowodzenie, system dowodzenia, przywództwo, kultura organizacji, elitarność, security, defense, Warsaw Pact, North Atlantic Alliance, strategic security environment, geopolitical location, security strategy, Special Operations Forces, transformation of Polish Armed Forces, changes in Polish Command and Control system, SMU GROM, special operations, Wawelberg’s destructors, Silent Unseen, training, combat teams, support, training facilities, combat support, intelligence, signal & IT suport, command, command system, leadership, organisational culture, Elitism, Sicherheit, Verteidigung, Warschauer Abkommen, Nordatlantisches Bündnis, strategisches Sicherheitsumfeld, geopolitische Lage, Sicherheitsstrategie, Spezialeinheiten, Umbau der Streitkräfte der Republik Polen, Reform des Leitungs- und Führungssystems, Sondereinsatzkräfte, Sonderoperationen, die Zerstörer von Wawelberg, Partisanen Cichociemni, Militäreinheit GROM, Schulungen, Kampftruppen, Unterstützung, Ausbildungseinrichtungen, Kampfunterstützung, Nachrichtengewinnung und Aufklärung, Kommunikation und Informationstechnik, Kommando, Kommandosystem, Führung, Organisationskultur, Exklusivität, безопасность, оборона, Варшавский договор, Североатланти-ческий альянс, стратегическая среда безопасности, геополитическое положение, стратегия безопасности, специальные войска, трансформация Вооруженных сил Польши, реформа системы управлен
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska