Przysięga w śledztwie allewiacyjnym w Królestwie Polskim w świetle akt powiatowych wieluńskich, zamojskich i łukowskich do 1866 r.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przysięga w śledztwie allewiacyjnymi odgrywała ważną rolę dowodową. Miała potwierdzać rzetelność zeznań, a tym samym – wysokość doznanych przez poszkodowanych strat. Jej wykonanie następowało przed wydziałem spornym sądu pokoju. Poszkodowani i świadkowie składali przysięgę na złożone wcześniej w śledztwie administracyjnym zeznania. Rota przysięgi uwzględniała wysokość doznanych szkód. Sąd sporządzał protokół jej odebrania i odsyłał akta komisarzowi obwodowemu (naczelnikowi powiatu). Po skompletowaniu akt urzędnik obwodowy (powiatowy) przesyłał całość akt do dalszego postępowania sądowi administracyjnemu. Brak przysięgi uniemożliwiał przyznanie allewiacji.
An oath in the investigation of alleviation played an important evidence role. It was to confi rm the accuracy of testimony and the value of damage, which the aggrieved parties had suff ered. An oath was taken before the litigious department in the magistrate’s court. Th e aggrieved parties and witnesses had to make an oath on their previous testimonies, made during administrative investigation. Th e contents of the oath had claimed the value of the damage. Th e court drew up a written record from the oath and sent the documents to a district commissar (district governor). Aft er the fi les had been completed, the district offi cial sent them all to the administrative court, which was obliged to continue the proceedings. Th e alleviation was impossible without the oath.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 183-203.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska