Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele negatywnych skutków, w tym często rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych. Jest uznawane za jeden z czynników sprzyjających przestępczości; wpływając na zaburzenie zachowania, nasila agresję, osłabia samokontrolę, powoduje zmiany organiczne skutkujące zaburzeniami osobowości. W badaniach założono hipotezę, że patologie występujące w rodzinie, w szczególności nadużywanie alkoholu, mogą w sposób znaczący wpływać na kształtowanie się osobowości przyszłego zabójcy. Badania oparto na opiniach psychologicznych i psychiatrycznych znajdująych się w aktach Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawach o przestępstwo z artykułu 148 i artykułu 13 § 1 w związku z artykułem 148 k.k. z lat 1998–2014. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzona została hipoteza, że większość zabójców pochodziła z rodzin, gdzie nadużywany był alkohol, a nadto, że to osoby nadużywające alkohol częściej niż osoby niepijące stają się zabójcami, bądź ofiarami zabójstw.
Alcohol abuse causes many negative effects. These often include the loosening of social and professional ties. Alcohol abuse is considered to be one of the risk factors which contributes to criminal actions. By influencing behavioural problems, it potentiates aggression, undermines self-control and contributes to organic changes which result in personality disorders. The study advances a hypothesis that the pathologies which occur in a particular family, especially alcohol abuse, can significantly influence the formation of the personality of a future murderer. These studies have been based on the psychological and psychiatric opinions which are among the records of the District Court in Krosno in cases involving offences under Article 148 and Article 13 § 1 in relation to Article 148 of the Polish Criminal Code (1999–2014). As a result of the study carried out, the hypothesis that most of the murderers belonged to the families which were affected by alcohol abuse has been confirmed. Furthermore, it has been also found that those who abuse alcohol are more prone to become murderers, or victims of murders.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 2 (19), s. 89-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska