Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia. Akcenty retro- i prospektywne

Abstrakt
Słowo wstępne: "W kształtowaniu tożsam ości ideowej III R zeczpospolitej uczest­niczą przedstawiciele różnych nurtów ideowych i orientacji politycz­nych. Są wśród nich socjaliści, upom inający się o niezalatw ione kwe­stie społeczne, ludowcy i agraryści, odzyskujący swoje miejsce na wsi z hasłam i „żywią, bronią i gospodarują”, i chrześcijańscy dem okraci, apelujący w stylu „niech każdy robi w swoim kręgu co każe duch boży a całość jakoś się ułoży” oraz nieliczni konserwatyści-zachowawcy, przypominający o zasadniczych wartościach życia publicznego (tra­dycji, rodzinie, religii i własności pryw atnej) a także narodow i dem o­kraci z pakietem uwspółcześnionych „myśli nowoczesnego Polaka”. W ich dążeniach do uspraw nienia państw a i uporządkow ania życia publicznego, jak i wyobrażeniach o sam orządnej III R P uwidaczniają się idee, poglądy i koncepcje, słowem - styl m yślenia politycznego minionych generacji, zwłaszcza pokolenia II Rzeczpospolitej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska