Wspólne prawo ochronne na znak towarowy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Przepis art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej w dalszej części PrWłP)1 definiuje znak towarowy jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pod warunkiem jednakże, że nadaje się ono do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przy czym, według art. 120 ust. 3 pkt 2 PrWłP przez towar należy rozumieć także usługi. Takim znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 PrWłP). Przepis ten wskazuje na istotę znaku towarowego jako służącego do odróżniania towarów i usług pochodzących z jednego źródła od towarów i usług pochodzących z innego źródła."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 145-155.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska