Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł został poświęcony organizacji ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie zarówno prywatnym, jak i państwowym. Przedstawiono w nim wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy odbiorze budynków przeznaczonych do użytku. Omówiono również zadania przedsiębiorców zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracującym w przedsiębiorstwie pracownikom. W oparciu o obowiązującą literaturę prawną omówiono również zasady konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, a także przedstawiono procedurę postępowania w wypadku powstania pożaru na terenie przedsiębiorstwa.
The present article is devoted to the organization of fi re protection in both private and state companies. It sets out the technical requirements that which a building should meet during technical acceptance. It also discusses employers’ responsibilities towards employees in terms of safety on company premises. Based on the applicable legal literature, the author deals with fi re-fi ghting equipment maintenance procedures, as well as the procedure to be followed in the event of a fi re on the premises.
Статья посвящена организации противопожарной защиты в частных и государ- ственных предприятиях. В ней представлены технические требования, которым должны соответствовать объекты принимаемые в эксплуатацию. Рассмотре- ны также задачи стоящие перед предпринимателями, направленные на обе- спечение безопасности сотрудников, работающих на предприятии. На основе имеющейся юридической литературы также обсуждаются правила содержания противопожарного оборудования, и указан порядок действий в случае возник- новения пожара на территории предприятия.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 89-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska