Miasto dzisiaj – miasto jutro

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Rozbudowa miast w drugiej dekadzie XXI wieku skłania do zwrócenia uwagi na procesy ich długotrwałego rozwoju. Różnorodność miejskich struktur, społeczne i kulturowe zróżnicowania oraz potrzeba zachowania ich tożsamości, spójności i integracji z historycznym ukształtowaniem wymagają pogłębionej refleksji nad miastem przyszłości. W artykule kluczowym staje się pytanie, czy to co dziś kreuje wizje świata architektury naszych miast, definiuje zarazem ich przyszłe walory, które mają służyć człowiekowi w humanistycznym i zgodnym z naturą wymiarze jego życia?
The urban development in the second decade of twenty-first century makes us pay attention to the processes of long-term urban development. The variety of urban structures, social and cultural diversity, the need to preserve their identity of cohesion and integration whit historical development requires a deep reflection on the city of the future. The key question is what today’s visions of the architectural world of our cities are defi ned at the same time define their future values serving man in a humanistic and compatible whit the nature of his life?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 3, s. 121-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska