Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu separatyzmu i terroryzmu islamskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule podjęto refleksję nad problematyką bezpieczeństwa Rosji, Chin i Azji Środkowej w kontekście separatyzmu i terroryzmu islamskiego, z którymi borykają się Moskwa i Pekin. W następstwie wojen afgańskich we wszystkich krajach Azji Środkowej rozwinęły się ruchy fundamentalizmu islamskiego, głoszące ideologię państwa religijnego. Zarówno władze Federacji Rosyjskiej, jak i władze Chińskiej Republiki Ludowej postrzegają działalność organizacji dżihadystycznych jako zagrożenie destabilizacją całego regionu. Wspólna polityka FR i ChRL wobec ekstremizmu i terroryzmu islamskiego jest dla obu mocarstw koniecznością, państwa te podjęły zatem wspólny wysiłek na rzecz polityki stabilizacji i bezpieczeństwa regionalnego, powołując w 2001 r., na mocy zapisów Szanghajskiej Konwencji o Walce z Terroryzmem, Separatyzmem i Ekstremizmem z 15 czerwca 2001 r., Regionalną Strukturę Antyterrorystyczną (RATS). Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa, fundamentalizm islamski, separatyzm, terroryzm islamski
The article reflects on the security issues of Russia, China and Central Asia in the context of Islamic separatism and terrorism, which Moscow and Beijing face. Following the Afghan Wars, all Islamic countries have developed Islamic fundamentalist movements that proclaim the ideology of a religious state. Both the authorities of the Russian Federation and the authorities of the People’s Republic of China see the activities of Jihadist organizations as a threat of destabilization throughout the region. The common policy of the Russian Federation and the PRC towards Islamic extremism and terrorism is a necessity for both powers, and they have undertaken a joint effort for regional stability and security policy in 2001 and establishing a Regional Counterterrorism Structure (RATS) under the Shanghai Convention on the Fight against Terrorism, Separatism and Extremism from June 15, 2001. Key words: Russian Federation, People’s Republic of China, Islamic fundamentalism, separatism, Islamic terrorism
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 2 s.91-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska