Militarny rodowód nauki strategii. Wpływ na myślenie biznesowe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę militarnych źródeł strategii jako nauki i działalności biznesowej. Przypomina dorobek myślicieli starożytnej Grecji oraz żyjących w XIX w. Podkreślony jest fakt, że strategia była dla nich intelektualnym fundamentem prowadzenia wojny, a przez to ich rozważania koncentrowały się na wrogu jako zasadniczym punkcie odniesienia wszystkich działań. Fakt ten stanowi o podstawowym zagrożeniu wynikającym z przenoszenia wypracowanych wtedy koncepcji do świata biznesu. W nim bowiem to nie konkurent (wróg), ale klient jest podstawowym źródłem sukcesu lub porażki. Jeśli jednak różnica ta zostanie właściwie zidentyfi kowana i odniesiona do zastosowań konkretnych koncepcji militarnych w biznesie, to mogą one stanowić pożyteczną inspirację, a nawet źródło metod działania.
The article discusses military origins of strategy as a science presenting its Ancient Greek roots and XIX century developments. A focus is given to consequences of the fact that strategy had been created and pursued as an intellectual base for running wars with an enemy as a central point of reference. This creates a fundamental danger if military based strategic thinking is to be applied to business as in that area not competitor (enemy) but a client is an ultimate source of success or failure. However when this key diff erence is properly recognized various military concepts and experiences can be used with a benefi t while formulating a feasible business strategy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 3, s. 105-116.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska