Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
1 lipca 2018 roku przypada 50. rocznica powstania unii celnej w Unii Europejskiej, a tym samym rocznica funkcjonowania unijnego systemu celnego – składającego się z 28 administracji celnych. Administracje celne państw członkowskich, wykonując swoje zadania, muszą działać sprawnie i skutecznie, szybko reagować na wszelkie potrzeby wynikające ze zmiany otoczenia celnego i winny to robić tak, jakby tworzyły jeden podmiot – jedną administrację. Odpowiedź na pytanie, czy i na ile działania administracji celnych Unii Europejskiej zostały ujednolicone tak, aby można było mówić w praktyce o jednej, a nie o 28 różnych służbach celnych, jest celem artykułu. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że w przyszłości nie będzie jednej administracji celnej na poziomie wyłącznie Unii Europejskiej – nadal będą funkcjonować służby celne poszczególnych państw członkowskich, z nieco różniącymi się strukturami organizacyjnymi, ale pełniącymi takie same funkcje i działającymi w oparciu o zharmonizowane prawo celne. Ważnym jest jednak, by różnice w ich funkcjonowaniu były jak najmniejsze i temu służą działania podejmowane w ostatnich latach przez Unię Europejską.
July 1, 2018 is the 50th anniversary of the establishment of the customs union in the European Union and, at the same time, the anniversary of functioning of the Union customs system – a system composed of 28 customs administrations. In the course of performing their tasks, customs administrations of Member States need to act effectively and efficiently; quickly respond to all the needs necessitated by the changing customs surroundings and they must do it in such a way as if they were one entity – one administration. The aim of the present article is to answer the question whether, and, if so, to what extent the operations of the European Union customs administrations have been standardized so that they may be regarded as one, not 28 distinct administrations. The carried out considerations allowed drawing a conclusion that, in the future, there will be no one customs administration, functioning solely on the European Union level – there will still be customs administrations of respective Member States, with slightly-varying organizational structures but performing the same functions and acting on the basis of harmonized customs law. However, it is crucial for the differences in their functioning to be as little as possible, and that has been the main objective of steps undertaken by the European Union in recent years.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 4, s. 111-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska