Aspekty kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie wybranej gminy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Głównym obszarem tematycznym publikacji, będącym inspiracją do podjęcia tematu, jest przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością za pomocą rozwiązań przestrzennych oraz związkami ukształtowania przestrzeni i występowaniem przestępczości tzw. pospolitej. Bezpieczeństwo jest wartością należącą do najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o egzystencję człowieka, obowiązkiem państwa jest zatem zapewnienie go m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym. Przedsięwzięcia te wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej, samorządów i organizacji społecznych, o czym często się zapomina. W modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Wiodącą rolę z reguły przypisuje się Policji, zapominając, że przestępczość jest zjawiskiem cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie może być osamotniona. Jej działania muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz samorządów. Policja winna działać na zasadzie doradcy i partnera. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo, to uświadomienie roli obywateli i zapobieganie przestępczości w najbliższym otoczeniu.
Главной темой данной статьи являются способы противодействия преступности с помощью территориальных формирований, а также указание взаимосвязей между территориальными единицами и появляющимися в них формами самой распространенной преступности. Безопасность – это ценность принадлежа- щая к главным аспектам существования человека. Следовательно, государство обязано обеспечить обществу безопасность, например, инициируя и органи- зуя действия, имеющие целью предотвращение преступлений и проступков, а также противодействуя всяким криминогенным явлениям. Эти шаги требуют широкого сотрудничества государственной и муниципальной администраций с общественными организациями, о чём часто забывается. В модели охраны правопорядка и безопасности есть место для всех заинтересованных субъектов. Главную роль, как правило, приписывается полиции, забывая, что преступ- ность это явление цивилизации, а полиция в борьбе с ней не может оставаться одной. Её действия должны получить активную поддержку со стороны местных жителей и муниципалитетов. Полиция обязана действовать по принципу совет- ника и партнёра. Понимание, что мы все несем ответственность за собственную безопасность, невозможно без осознания роли граждан в предотвращении пре- ступности в ближайшем окружении.
The main subject of the publication is preventing the risks of crime by spatial solutions and the relations between forming the space and the occurrence of the so called common crime. Safety is a value belonging to the most essential issues concerning human existence, thus the duty of the state is to guarantee safety by initiating and organising actions aiming at preventing crimes and offences and counteracting criminogenic effects. These undertakings require wide cooperation of government administration, local governments and social organizations, which is frequently forgotten. In the model of securing order and safety there is space for all the subjects. The leading role is attributed to the police, forgetting that crime is civilisation phenomenon, and the police cannot be left alone with fighting with it. Its actions must be supported and supplemented with actions of local communities and governments. The police ought to act as advisors and partners. The understanding that we are all responsible for our own safety is making the citizens realise their roles and preventing crime in the neighbourhood.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 169-190.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska