Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec–uwarunkowania, geneza i rozwój

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents selected issues of energy cooperation between Morocco and Germany. The starting point of the considerations are data on the Moroccan energy situation as well as assumptions and objectives of Morocco’s energy policy in the 21st century. In addition, the study presents the causes and development of bilateral energy cooperation, including in particular manifestations of Germany’s involvement in the process of creating and achieving Morocco’s energy policy goals. It discusses the essence of the energy partnership of Morocco and Germany, as well as selected examples of Moroccan projects co-fi nanced by German institutions in the fi eld of renewable energy development and increasing energy effi ciency.
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia współpracy energetycznej Maroka i Niemiec. Punktem wyjścia rozważań są dane dotyczące sytuacji energetycznej Maroka oraz założenia i cele polityki energetycznej Maroka w XXI w. Ponadto opracowanie przedstawia przyczyny i rozwój bilateralnej współpracy energetycznej, w tym zwłaszcza przejawy angażowania się Niemiec w proces kreowania i realizacji celów polityki energetycznej Maroka. Omawia istotę partnerstwa energetycznego Maroka i Niemiec, jak również wybrane przykłady współfi nansowanych przez niemieckie instytucje marokańskich projektów w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2, s. 203-221.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska