Wiedza medyczna niezbędnym elementem kształcenia nowoczesnego pedagoga

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-932866-4-5
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Działania profilaktyczne powinny być wdrażane przez wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie zachowań zdrowotnych w społeczeństwie. Znacząca rola w tym zakresie przypada także pedagogom, kształtującym świadomość i postawy swoich podopiecznych. Celem pracy było wykazanie przydatności wiedzy medycznej w kształceniu pedagogów. Badanie ankietowe przeprowadzono w maju 2011 ro-ku wśród 110 losowo wybranych osób – studentów pedagogiki różnych specjalności studiów uzupełniających magisterskich. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Respondenci jako przyszli pedagodzy, widzą celowość zdobywania wiedzy medycznej w ramach wybranego przez siebie kierunku studiów. Istnieje konieczność przyswajania wiedzy medycznej w ramach studiów pedagogicznych oraz warto rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowego przedmiotu z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Preventive measures should be implemented by all who have influence on health behavior in society. Significant role in this regard falls also teachers, shaping the con-sciousness and attitudes of their charges. The aim of this study was to demonstrate the usefulness of medical knowledge in the training of teachers. A survey conducted in may 2011 among 110 randomly selected people – pedagogy students of different specialties complementary master studies. In the study method used diagnostic survey. As technique used the original questionnaire. The respondents as future pedagogues see the desirability of acquiring medical knowledge in the chosen field of study by themselves. There is a need for acquisition of medical knowledge in the pedagogical study and consider the possibility of introducing additional item for the prevention of lifestyle diseases.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper. Praca została zaprezentowana podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zdrowie człowieka w teorii i praktyce"
Słowa kluczowe
Źródło
W: Diagnosiss and conditions determining the health of carees and carers - selected issues. (red.) Marianna Charzyńska-Gula, Hanna Kachaniuk, Anna Bednarek. Lublin, 2011, s. 221-236.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska