Opłaty adiacenckie jako dochody gmin

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w aspekcie fiskalnym, jak i pozafiskalnym. Celem umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji ich zadań własnych Konstytucja1 zawarła w art. 167 gwarancje ich samodzielności finansowej. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewniono udział w dochodach publicznych, odpowiednio do przypadających im zadań, w postaci ich dochodów własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 41-51.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska