The trade aspects of the transatlantic cooperation between the EU, the USA and Canada

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The dynamics of changes occurring in the world economy, especially the world trade system has been undergoing profound transformations. One of them is an increasing tendency towards integration, resulting from setbacks within the World Trade Organization (WTO). In this context, the trade aspects of transatlantic relations between the EU and the US as well as Canada take on a new dimension. The European Union and the United States of America are each other’s key economic partners, but also the most developed and principal entities of the world economy. Over the years, they have had a major influence on the negotiations within the GATT/WTO system. Building the multilateral trading system in the context of an increased multipolarity of the global economy has many determinants. Without close integration of partners on both sides of the Atlantic and reinforcing their competitive position against other countries, maintaining the dominant role of the US-EU duo will prove to be extremely complicated. Trade and Investment Partnership (TTIP) currently under negotiation, could help these centres in regaining their key roles and strengthening their positions, which will not only boost the growth in the EU and the US, but also contribute to a greater impact on the multilateral trade system. The trade relations between the US and the EU constitute the foundation of the transatlantic partnership. We may not, however, discount another actor of these relations. Canada does not belong to the top trade partners of the EU, yet, all the efforts put in over the years have led to signing the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA), which is expected to be an advent of the whole new era in the mutual relations and greatly influence the current state of affairs. For the transatlantic cooperation CETA it is one of the key elements of the adopted agenda. It can also pave the way for the TTIP which will determine new frames of economic cooperation between the two largest world economies and become a fundamental turning point on both sides of the Atlantic.
Dynamika zmian w gospodarce światowej, zwłaszcza system handlu światowego, podlega współcześnie głębokim przekształceniom. Jednym z kierunków są nasilające się tendencje integracyjne jako skutek m.in., niepowodzeń na forum WTO. Nowego charakteru nabiera w tym kontekście handlowy wymiar stosunków transatlantyckich UE z USA i Kanadą. Unia Europejska i Stany Zjednoczone jako główne podmioty gospodarki światowej są dla siebie kluczowymi partnerami handlowymi. Od lat wpływają na negocjacje w ramach systemu GATT/WTO. Budowa multilateralnego systemu handlowego w sytuacji narastającej wielobiegunowości gospodarki światowej ma wiele uwarunkowań. Bez integracji partnerów po obu stronach Atlantyku i umocnienia ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do pozostałych państw, utrzymanie dominującej roli duetu USA – UE w gospodarce światowej będzie bardzo trudne. Umocnieniu ich pozycji może pomóc negocjowane porozumienie Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), które oprócz pobudzenia wzrostu w UE i USA ma przyczynić się do zwiększenia oddziaływania na wielostronny system handlowy. Stosunki gospodarcze USA i UE są podstawą partnerstwa transatlantyckiego. Kanada, mimo że zajmuje ostatnią pozycję wśród dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych UE, z racji podpisania porozumienia Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA), została zaproszona do współpracy z ramach nowego etapu we wzajemnych stosunkach. Jest to pierwsze porozumienie nowej generacji, które UE zawarła z państwem uprzemysłowionym. Umowa CETA dla współpracy transatlantyckiej to jeden z kluczowych elementów przyjętego harmonogramu. Może ona utorować drogę negocjowanemu porozumieniu TTIP, które wyznaczy nowe ramy współpracy gospodarczej między dwoma największymi gospodarkami światowymi i będzie stanowić istotny przełom w stosunkach po obu stronach Atlantyku
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 2, s. 135-160.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska