Germany’s Policy towards Russia in the Context of the Key Post-Cold War International Security Challenges

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Niemiec wobec Rosji w obliczu kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, które pojawiły się po zakończeniu zimnej wojny – w szczególności w obliczu poszerzenia NATO w 1999 r., konfliktu w Kosowie, wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r., konfliktu między Rosją i Gruzją, a także konfliktu na Ukrainie. Wszystkie te kwestie miały znaczący wpływ na środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i wywoływały ogromne emocje, uwidaczniając przy tym liczne różnice w zakresie stanowisk poszczególnych aktorów sceny stosunków międzynarodowych. W tym kontekście autor próbuje również scharakteryzować znaczenie Federacji Rosyjskiej dla niemieckiej polityki zagranicznej.
The paper looks at Germany’s position towards Russia in the face of major international security problems after the end of the Cold War: the 1999 NATO enlargement, the conflict over Kosovo, the 2003 Persian Gulf War, the conflict between Russia and Georgia, and the conflict in Ukraine. All these issues had a significant impact on the international security environment, and they aroused great emotions, highlighting several differences in the positions taken by individual actors in international relations. In the paper, an attempt has also been made to pinpoint the importance of the Russian Federation in Germany’s foreign policy.
Der Artikel beschreibt die Position Deutschlands gegenüber Russland angesichts der großen internationalen Sicherheitsprobleme nach dem Ende des Kalten Krieges: die Erweiterung der NATO im Jahr 1999, den Kosovo-Konflikt, den Golfkrieg 2003, den Konflikt zwischen Russland und Georgien und den Konflikt in der Ukraine. Alle obengenannten Themen hatten erhebliche Auswirkungen auf das Sicherheitsumfeld, erregten große Emotionen und unterschiedliche Positionen einzelner Akteure in den international en Beziehungen. Der Autor versucht in diesem Zusammenhang auch, die Bedeutung der Russischen Föderation für die deutsche Außenpolitik zu charakterisieren.
В статье представлена позиция Германии в отношении России перед лицом клю- чевых проблем, связанных с международной безопасностью, которые возникли после окончания холодной войны – в частности, в условиях расширения НАТ О в 1999 г., конфликта в Косово, войны в Персидском заливе в 2003 г., конфликта между Россией и Грузией, а также конфликта в Украине. Все эти вопросы оказали су- щественное влияние на международную среду безопасности и вызвали огромное волнение, при этом демонстрируя многочисленные различия в позициях разных игроков на международной арене. В этом контексте автор также рассматривает зна- чение Российской Федерации для внешней политики Германии.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1, s. 93-111.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska