Wybrane zagrożenia naturalne w rejonie Radomia – reagowanie i profilaktyka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia oraz omawia wyniki badań i obserwacji klimatu, wykonywanych co godzinę w ciągu dziesięciu lat (1995–2004) na lotniskowej stacji meteorologicznej w Radomiu oraz niepublikowanych opracowań klimatycznych z Centrum Hydrologiczno- Meteorologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie. We wstępie autor określa zjawiska atmosferyczne i przedstawia zagrożenia związane z mgłą, opadami, skrajnymi temperaturami, suszami, burzami oraz silnymi wiatrami. Pokazano częstotliwość występowania tych zjawisk na terenie Radomia. Podano przykłady występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i działań podejmowanych przez służby ratunkowe oraz zespoły zarządzania kryzysowego.
This compilation consists of the results of everyday surveys and observations made every hour over a ten-year period (1995–2004) at the meteorogical station at the Radom airport and unpublished climatic elaborations from the Hydrometeorogical Centre of the Polish Armed Forces in Warsaw. The introduction defi nes atmospheric phenomena and presents the dangers connected with fog, precipitation, extreme temperatures, drought, storms and thunderstorms, and strong winds. Next, the frequency of occurrence of these phenomena in the Radom area is shown. The last part of this compilation presents examples of occurrence of extreme phenomena and actions taken by security and crisis management.
В статье рассмотрены и проанализированы результаты исследований и наблюдений за климатом, проводимых ежечасно в течение десяти лет (1995-2004) на аэродромной метеорологической станции в Радоме, а также неопубликованных климатических разработок Центра гидрологии и метеорологии Вооружённых Сил Республики Польша в Варшаве. Обговаривая разные атмосферные явления, автор указывает на угрозы, связанные с туманом, осадками, крайними температурами, засухами, бурями и сильными ветрами. В статье указано также частоту возникновения этих явлений на территории Радома. Подано примеры экстремальных погодных условий и связанных с ними действий спасательных служб и центров кризисного управления.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 71-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska