Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odegrać mogą siły specjalne operujące na obszarach pokonfliktowych. Specyfika tego rodzaju sił narzuca odmienne definiowanie takiego obszaru. Wojska Specjalne pojawiają się bowiem na teatrze działań dużo wcześniej, przed wystąpieniem widocznych symptomów konfliktu, i opuszczają go zazwyczaj jako ostatnie. Tekst jest syntezą dostępnych nielicznych materiałów, dostępnej wiedzy (wyłącznie jawnej) oraz uwag własnych autora co do zadań stojących przed Wojskami Specjalnymi w ramach prowadzenia operacji w opisywanym specyficznym środowisku.
The article is an attempt to indicate the role that can be played by the Special Operations Forces operating in post-conflict areas. The specificity of this kind of forces imposes a different definition of the area understood as a post-conflict area. Special Operations Forces appear in the theater of war far before the appearance of the visible symptoms of conflict and they are usually the last ones to leave the place. The text is a synthesis of a few available materials, available knowledge (unclassified solely) and the author’s own comments on the tasks facing the Special Operations Forces in the course of conducting operations in the described, specifically dedicated environment.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3, s. 133-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska