Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłe życie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Znaczenie rodziny dla rozwoju i funkcjonowania jej członków budziło zainteresowanie badaczy od początku XX stulecia. Prowadzone badania dotyczyły takich zagadnień, jak wpływ stosunków w rodzinie na rozwój intelektualny dziecka, jego osiągnięcia szkolne, myślenie twórcze, skłonności do zaburzeń emocjonalnych, depresji, schizofrenii, narkomanii, zachowań aspołecznych i agresywnych. Przeprowadzone badania dostarczają wielu ważnych danych i dają możliwość wyciągnięcia interesujących wniosków. Jednakże zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w ostatnich latach skłaniają do spojrzenia na ten problem pod innym kątem. Przeobrażenia w świecie zewnętrznym wpływają na kształtowanie się nowych postaw i światopoglądów. Zmienia się struktura rodziny i sposoby jej funkcjonowania. Wszechobecny pośpiech i pogoń za sukcesem, w powiązaniu z ideologią konsumpcjonizmu i propagowaniem ideologii hedonistycznej, stwarzają sytuację, w której zmniejsza się częstotliwość kontaktów interpersonalnych, coraz mniej jest okazji do wspólnego spędzania czasu i wzajemnych rozmów. Wzrastają przy tym wymagania rodziców względem dzieci, zmusza się je do realizowania „rodzinnych skryptów”. Wszystko to razem tworzy nieznaną dotychczas sytuację rodzinną, w której znane - „stare” - style wychowania natrafiają na nowy grunt społeczno-kulturowy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 2, s. 81-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska