Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Pojęcie ochrony porządku publicznego w kontekście międzynarodowych porównań nie ma jednoznacznej definicji. Różnorodność napotykanych definicji sprawia, że trudno jest uwypuklić elementy bezpieczeństwa cywilnego i ochrony własności. Podczas tworzenia się koncepcji ochrony porządku publicznego mieliśmy do czynienia z łatwym do zdefiniowania i nadal aktywnym zjawiskiem, które doprowadziło do powstania dwóch odrębnych typów: klasycznego modelu kontynentalnego oraz modelu brytyjskiego. Obecnie na Węgrzech aspiruje się do tego, aby kształtować pojęcie ochrony porządku publicznego zgodnie z własnymi tradycjami. Unia Europejska zaproponowała definicję wspólnej polityki obronnej (trzeci filar), która została następnie zmodyfikowana na mocy Strategii Lizbońskiej, uwzględniając zasadę subsydiarności. Wspierane są rozmaite modele organizacyjne. Dostępne są też różne formy szkolenia. Istnieją wirtualne instytucje, takie jak Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony czy Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, które zajmują się wyłącznie formułowaniem zasad i organizowaniem konferencji. Nowoczesne podejście daje się zaobserwować w Krakowie, pod postacią Edukacji dla Obronności i Bezpieczeństwa. Na Węgrzech definicja ochrony porządku publicznego dotyczy konkretnego obszaru administracji publicznej. Celem jest wyszkolenie zawodowych funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, którzy będą potrafili pogodzić normy systemów bezpieczeństwa poszczególnych państw członkowskich z normami unijnymi. Powinny to być osoby, które dobrze wykorzystają swoją wiedzę na poziomie działalności regionalnej. Ważna jest również umiejętność wypromowania upaństwowienia ochrony porządku publicznego.
The definition of law enforcement in the context of international comparison is not unequivocal. It shows variegation, accordingly it is difficult to emphasize the civil security and property protection's components. During the confirmation of law enforcement there was an easy to define and still active phenomenon which created the following two types of groups: the classical continental and the British models. In Hungary these days we aspire to firm the civil law enforcement by our traditions. The EU defined common defence policy (3rd Pillar) that was modified by the Strategy of Lisbon on the grounds of subsidiarity. It also supports various organizational models. Different forms of trainings can be experienced. There are virtual colleges, such as the European Security and Defence College and Common Security and Defence Policy which cover exclusively principles and conferences. A modern approach is the one in Krakow, the Education for Defence and Security. In Hungary, the definition of law enforcement concerns a specific field of public administration. The aim is to train civil professionals who meet the civil security systems of the member countries with that of the norms of the Union. In regional contribution they are able to make a good use of their knowledge. They also need to be able to promote the nationalization of law enforcement.
Понятие гражданской защиты еще не имеет однозначного, международного определения. Разнообразие существующих определений осложняет выделение элементов гражданской защиты и охраны собственности. Пытаясь создать собственную целостную концепцию гражданской защиты исследователи сталкиваются с двумя существующими типами модели этого явления: классической континентальной и британской. Сегодня ученые Венгрии, исходя из национальных традиций, стараются придать собственную форму понятию гражданской защиты. В свою очередь Европейский Союз предложил сформировать общую оборонную политику, которая впоследствии была модифицирована на основе Лиссабонской стратегии и учитывает принцип субсидиарности. ЕС поддерживает разнообразные организационные модели и разные формы обучения и повышения квалификаций. Существуют виртуальные учреждения, напр. Европейский колледж безопасности и обороны, Европейская политика безопасности и обороны, которые занимаются исключительно формулированием принципов безопасности и организацией конференций. Современный подход к этой проблеме можно наблюдать также в Кракове, в котором водворена в жизнь программа «Воспитание обороноспособности и безопасности». В Венгрии задачи по гражданской защите находятся введении исключительно публичной администрации. Целью действий властей является обучение сотрудников охраны общественного порядка, которые в своей деятельности будут соблюдать нормы системы безопасности собственного государства - члена ЕС и общие нормы всего ЕС. Эти лица должны уметь применить свои знания на региональном уровне.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 93-97.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska