Gender w polityce - perspektywy i rekomendacje

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-05-08
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na kwestii partycypacji kobiet w polityce, a w szczególności równości płci w obszarze sprawowania władzy i dostępie do zasobów z nią związanych. Dostępne wyniki badań ukazują wzrost udziału kobiet w życiu politycznym. Zdecydowanie więcej kobiet ubiega się o urzędy i wiele z nich osiąga sukcesy. Niewątpliwy, łatwo dostrzegalny postęp nie przysłania jednak utrzymującej się gender gap, przejawiającej się w utrzymującej się, mniejszej partycypacji kobiet. Dotyczy to także rozwiniętych państw demokratycznych, które służyły powyżej za przykład krajów o wysokiej liczbie stanowisk politycznych piastowanych przez kobiety. Pod rozwagę wzięte zostaną głównie dostępne dane ilościowe oraz ich opracowania, a analiza dostępnych wyników pozwoli na prezentację zmiany reprezentacji kobiet w politycznych gremiach decyzyjnych zarówno na poziomie państwowym, jak i ponadpaństwowym. W pierwszej kolejności zarysowany zostanie całościowy charakter partycypacji z podziałem na płeć, w oparciu o dane dotyczące deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Na tym tle ukazana zostanie sytuacja, z którą mamy do czynienia w Polsce. Opracowanie kończy prezentacja osiągnięć krajów skandynawskich w omawianej materii. Nie jest zaskakujące, iż pod względem ilości kobiet zasiadających w gremiach decyzyjnych, na czele będą plasowały się kraje tego regionu, zatem analizę zamykać będzie próba wskazania rozwiązań i dobrych praktyk możliwych do zastosowania na rodzimym gruncie.
Opis
Opracowanie przygotowane w toku realizacji międzynarodowego projektu badawczego w ramach programu polsko-norweskiej współpracy badawczej „Innovative Gender as a New Source of Progress”, POL-NOR/200588/60/201.
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska