Zróżnicowanie migracji ludności w Gminie Wielka Wieś, jako wyraz procesów suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-316-9
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było zbadanie nasilenia procesów suburbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa na przykładzie gminy Wielka Wieś. Po przeanalizowaniu danych pochodzących z kart meldunkowych z lat 2005, 2006, 2010, 2011 zbadano kierunki migracji ludności w gminie Wielka Wieś. Wykazano znaczne zróżnicowanie przestrzenne omawianego zjawiska oraz zauważono przewagę napływających z Krakowa w napływie ogółem, co ukazuje na silnie zachodzące procesy suburbanizacji. Najbardziej atrakcyjnymi wsiami były te, które bezpośrednio graniczyły z Krakowem, ponadto bardzo dobra dostępność komunikacyjna przyczynia się do rozwoju ludnościowego gminy, o czym świadczy m.in. wysokie dodatnie saldo migracji notowane już od lat 90. XX wieku.
Suburbanization in the United States and Great Britain began to take place in the 19th century and its rate far exceeded that in Poland. In Poland, increased rates of suburbanization were observed by the 1990s. Rates of suburbanization in Poland increased rapidly over the last decade, with residential suburbanization taking the lead role. There are few papers on migration at the county and township level in Poland due to limits on access to private data. Household registration data for the years 2005, 2006, 2010 and 2011 for Wielka Wies Township were used to analyze changes in migration rates in this paper. The township has been a popular suburban growth center for more than a decade. The paper analyzes migration direction and migrant profiles. Research has shown that migration directions vary substantially and Krakow is the main point of origin. This suggests that suburbanization is taking place in the region. Household registration data for the study period indicate that Wielka Wies Township is becoming increasingly more attractive to Krakow residents. Migration rates vary for different migration directions. The most attractive villages (towns) were those directly adjacent to the city of Krakow. Easy access to public transportation and roads makes neighboring villages attractive to new suburbanites. The township has experienced positive population growth since the 1990s.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol I. (red.) Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 25-45.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska