Organised Crime in the Slovak Republic

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule opisano problem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz odniesiono się do dokonanych w Republice Słowackiej w 2005 r. zmian przepisów prawa dotyczących tych przestępstw. W ramach badań przeprowadzono rozmowy z ekspertami i uzyskano dane z kwestionariuszy wypełnianych przez skazanych przestępców. Autorzy bacznie przyjrzeli się także statystykom dostarczonym na wystosowaną prośbę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji i Biuro Prokuratora Generalnego. Informacje z badań zostały uzupełnione o analizy spraw rozpatrywanych przed sądem i szczegółowe omówienie zapisów słowackiego kodeksu karnego. W badaniach zaobserwowano kilka istotnych faktów – oprócz struktury przestępczości zorganizowanej pozwoliły one na wykazanie, że Republika Słowacka jest głównie krajem werbowania ofi ar i że najczęściej występującymi formami wykorzystywania osób są: wyzysk seksualny, praca przymusowa, zmuszanie do żebrania i wymuszone małżeństwa.
The article deals with the problem of organised crime and trafficking in human beings. It also reflects the legislative changes which took place in the Slovak Republic regarding respective criminal off ences in 2005. Th e paper consists of the research which have been made in the form of interviews with experts as well as questionnaires delivered by convicted off enders. Authors also looked closely at statistics which were obtained by submitting a request to the Slovak Interior Ministry and the Prosecutor-General’s Offi ce. Information has been supplemented by analyses of cases brought before the court and elaboration of elements concerning respective criminal off ences in Slovak criminal codices. Several impressive facts have been observed. Apart from the criminality structure it has been also revealed that the Slovak Republic is mainly a country of recruitment of victims and that the most common forms of exploitation in the Slovak Republic are sexual exploitation, forced labour, forced begging and forced marriage.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 2, s. 49-72.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska