Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Exploring new directions in labour law has been a common topic for decades because finding new solutions to existing legal and economic problems is always needed. Both the labour market and its regulation are changing, so new ways are being sought regarding effectiveness. The traditional toolkit of labour law also carries some answers, for example, the direct connection to the toolkits of Human Resources Management (HRM) but these mostly non-legal instruments can lead to further contradictions related to the legal relationship of the employer and the employee. The analysis is focused on the requirement of equal treatment, especially on the prohibition of age discrimination. We think that the structure of the labour market is highly affected by the pension system because of the available social guarantees and all these legal and economic problems are connected to each other. The paper is based on both the Hungarian legal questions and some actual developments of the case law of the CJEU.
Rynek pracy i jego regulacje nieustannie się zmieniają, dlatego w prawie pracy wciąż poszukuje się nowych rozwiązań zapewniających efektywność. Tradycyjne instrumenty prawa pracy przynoszą pewne odpowiedzi, np. odwołania do zasad Zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), ale te w większości niemające charakteru prawnego narzędzia mogą prowadzić do dalszych niezgodności w stosunku prawnym pracodawca-pracownik. Artykuł koncentruje się na wymogu równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Autorzy reprezentują stanowisko, że na strukturę rynku pracy znacząco wpływa system emerytalny. Artykuł opiera się zarówno na rozwiązaniach węgierskiego prawa pracy, jak i na zmianach w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 19-32.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska