Symbolika występująca na polskich stadionach piłkarskich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia oddziaływanie zachodnich subkultur na polskich chuliganów stadionowych oraz analizuje charakterystyczne dla tych grup symbole i gesty, a także przybliża polską symbolikę stadionową. Autorka na podstawie własnych badań udziela odpowiedzi na następujące pytania: czy na polskich stadionach dominuje symbolika czy gesty? Jakiego rodzaju symbole używane są przez polskich pseudokibiców najczęściej? Określa także ramy czasowe, w których najczęściej dochodziło do eksponowania tej symboliki. Wymienia również miejsca, gdzie zwykle umieszczane były określone symbole, i kategorie meczów (skala krajowa lub międzynarodowa), podczas których dochodziło do eksponowania tych symboli.
The article discusses the influence of western subcultures on the Polish stadium hooligans and analyses the symbols and gestures characteristic of these groups, as well as outlines the Polish stadium symbolism. On the basis of her own research, the author provides the answers to the following questions: Which dominates at the Polish stadiums - symbolism or gestures? What kinds of symbols are most frequently used by the Polish pseudo-football fans? The author also determines the times when this symbolism was demonstrated the most often, and lists the places where certain symbols were frequently exhibited, as well as the types of matches (home and international) during which it happened.
В статье рассмотрено влияние западных субкультур на польских футбольных хулиганов, проведен анализ характерных для этих групп символов и жестов, а также указаны примеры польской стадионной символики. Автор, на основании собственных исследований, даёт ответы на следующие вопросы: что главенствует на польских стадионах символика или жесты? какого рода символы чаще всего используют польские футбольные хулиганы? В статье указаны также даты, места и категории матчей (внутренние или международные), когда чаще всего демонстрировалась описываемая символика.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 3, s. 27-35.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska