Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 3

Abstrakt
Ze wstępu: "1 maja 2004 przyniesie radykalną zmianą sytuacji dotychczasowych kandydatów do Unii Europejskiej. Z roli aplikanta i petenta przekształcą się we współdecydenta. Już dziś z przyszłymi członkami konsultuje się większość kwestii wymagających strategicznych decyzji. Przez ostatnie dziesięć lat wysiłek polityczny i intelektualny był skierowany na uzyskanie członkostwa Unii, a w ostatnim okresie negocjacji - na osiągnięcie najlepszych według polityków i ekonomistów warunków akcesji. 1 ten etap mamy już za sobą. Pora zacząć patrzeć przed siebie, lecz niejako petent, ale kraj współodpowiedzialny za dalsze funkcjonowanie i rozwój powiększonej Unii. Z tej perspektywy istotnajest analiza gospodarki europejskiej, z którąjuż dziś gospodarka państw kandydackich, także Polski, jest silnie powiązana. Wiedza na ten temat jest uboga i ograniczona do przeglądu bieżących wskaźników makroekonomicznych. Zarówno w ośrodkach rządowych, jak i pozarządowych dominuje podejście analizujące, co z konkretnego wydarzenia w innym kraju wynika dla gospodarki polskiej. Stanowczo nie wystarczy to do pełnienia odpowiedzialnej roli współdecydenta. Potrzebna jest pogłębiona wiedza na temat gospodarki europejskiej jako całości i poszczególnych krajów, a także najważniejszych partnerów handlowych i gospodarczych zjednoczonej Europy. Konieczne są pogłębione prace studialne dotyczące mechanizmów międzynarodowych, gdyż organy unijne będą się zajmować w najbliższych latach dalszym rozwojem europejskiego jednolitego Rynku, rywalizacją gospodarczą z USA i krajami azjatyckimi, liberalizacjąhandlu światowego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska