Operacja „Moshtarak". Pierwszy praktyczny test nowej strategii COIN w Afganistanie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Operacja „Moshtarak” była pierwszym praktycznym testem strategii COIN, która ma zmienić losy wojny w Afganistanie. W strategii COIN sukces mierzony jest nie liczbą zabitych talibów, a wzrostem poparcia ludności Afganistanu dla sił ISAF oraz rządu afgańskiego. Miejsce operacji, prowincja Helmand, została wybrana ze względu na jej strategiczne znaczenie dla talibów. W prowincji Helmand produkuje się 59% wszystkich narkotyków, wytwarzanych w Afganistanie. Sposób prowadzenia operacji był inny niż wcześniej. Zrezygnowano z efektu zaskoczenia, w związku z koniecznością unikania strat wśród ludności cywilnej. Zaangażowano także znaczne siły bezpieczeństwa Afganistanu, chcąc w ten sposób pokazać, że są one w stanie prowadzić tego typu operacje oraz zapewnić bezpieczeństwo po jej zakończeniu. Dodatkowo natychmiast po części wojskowej wprowadzane były służby odpowiedzialne za rozwój rejonu. Efekty operacji będą znane długo po jej zakończeniu, a ewentualny sukces wpłynie na inne operacje prowadzone w przyszłości.
Operation „Moshtarak” was the fi rst practical test of the new COIN strategy, which should change the situation in Afghanistan. In COIN operation the most important is not to kill taliban but to win the populations support to Afghan government and ISAF. Helmand province has been chosen because of its importance. In Helmand taliban’s produce 59% of all narcotics, produced in whole Afghanistan. In order to avoid civilian casualties, before operation, ISAF forces informed local population about the time and aim of operation and gave them chance to leave the area of operation. Additionally during operation Afghan National Security Forces – ANSF were engaged. One of the reasons for that was to verify their capabilities to conduct this kind of operation. Immediately after the military part development organizations were introduced. To know the fi nal effects it is necessary to wait long time but their eventual positive results will have infl uence for future operation in Afghanistan.
Операция „Моштарак” – первый практический тест новой доктрины COIN, це- лью которой являлось изменение хода войны в Афганистане. Доктрина COIN измеряет успех операций не количеством убитых мятежников Талибана, а рос- том поддержки населения Афганистана сил ISAF и афганского правительства. Место операции – провинция Гильменд, была выбрана ввиду её стратегическо- го значение для талибов. В провинции Гильменд производится 59% всех нарко- тиков в Афганистане. Способ проведения операции существенно отличался от предыдущих. Во избежание жертв среди мирного населения командование ко- алиционных сил отказалось от стратегии захвата противника врасплох. В воен- ные действия привлечено большое количество сил безопасности Афганистана, желая таким образом показать, что эти силы в состоянии проводить подобного рода операции и обеспечить безопасность после их окончания. Кроме того, сразу же после окончания военного этапа операции начали работу службы от- ветственные за развитие региона. Эффекты операции будут известны ещё не скоро, но если они принесут успех в будущем это повлияет на ход проведения других операций.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 63-84.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska