Aby molestowanie seksualne w szkole nie stało sie norma

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia analizę zdarzenia związanego z molestowaniem seksualnym ucznia przez nauczyciela. Na podstawie tej sytuacji ukazanej w wyemitowanym przez TVN-24 reportażu autorzy podjęli próbę zanalizowania tego zdarzenia pod względem prawnym i proceduralnym. Rozpatrzono zarówno samo zdarzenie, jak i role poszczególnych osób biorących udział w zdarzeniu. Na podstawie zachowań poszczególnych podmiotów autorzy opracowali procedurę postępowania nauczycieli, określili obowiązki instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w szkole oraz omówili odpowiedzialność karną grożącą tym podmiotom w wypadku zaniechania czynności służbowych.
This paper presents an incident related to sexual harassment by a student teacher. On the basis of the situation depicted in the documentary broadcast by TVN 24 the authors attempted to analyze this incident in legal and procedural terms. Both the event itself and the roles of people involved in the incident were considered. Based on the behavior of each individual, the authors developed a procedure for teachers, defined the responsibilities of the institutions responsible for maintaining security at school and discussed the criminal liability for the neglect of the procedural activities.
В статье дан анализ случая сексуального преступления против несовершеннолетнего ученика со стороны учителя. На основании ситуации, показанной в репортаже телевидения 1УЫ-24, авторы исследования проанализировали этот случай под углом зрения юридической ответственности. В статье детально рассмотрен сам случай и роль отдельных лиц принимающих в нём участие. На основании поведения отдельных субъектов, авторы разработали процедуру действий учителей, определили обязанности учреждений ответственных за безопасность в школе и рассмотрели виды уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 115-121.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska