Siły Zbrojne dla pokoju i ich logistyka

dc.contributor.authorGrzywna, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-05-27T12:29:50Z
dc.date.available2019-05-27T12:29:50Z
dc.date.issued2014
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractSiły zbrojne Polski to jeden z filarów bezpieczeństwa kraju. Obecnie Polska jako państwo członkowskie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, może być zobowiązana do zaangażowania żołnierzy w obronie przeciwko zagrożeniom militarnym, do czego są powołani, a także mogą być pomocni w działaniach niemilitarnych dla dobra kraju i jego sojuszników. Głównym zadaniem sił zbrojnych jest utrzymanie bezpieczeństwa, ale również wsparcie w zapobieganiu sytuacjom, które mogą być uznane za niebezpieczne, zarówno w kraju, jak i poza jej terytorium, zgodnie ze strategią Paktu Północnoatlantyckiego. Rozwój cywilizacji, postęp techniczny, a także postępująca globalizacja współczesnego świata zmusza do dokonywania zmian dopasowanych do skali i charakteru zagrożeń. Celem artykułu jest analiza udziału Sił Zbrojnych RP w NATO oraz w całym systemie Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych i próba poprawy tego systemu w zakresie wykorzystania sił zbrojnych i ich logistyki. Każde z państw członkowskich z zasady ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnej logistyki dla swych sił zbrojnych, a także za kompatybilność podczas międzynarodowej działalności oraz podczas wspólnych operacji NATO.
dc.description.abstractThe armed forces of Poland are one of the pillars of the security of the country. Currently, as a member of both NATO and the European Union, Poland might be required to engage soldiers in defending against military threats, or they may be involved in non-military activities for the benefi t of the country and its allies. The primary role of the armed forces is to perform tasks to maintain security, but they also help in preventing situations which can be considered as dangerous both in a country and outside its territory, all in accordance with the strategy of the North- Atlantic Pact. The development of civilization, technical progress, as well as the progressive globalization of the contemporary world necessitate the introduction of changes to match the scale and nature of threats. The aim of the article is to analyse the participation of Polish Armed Forces in NATO and in the European Union in crisis situations and to suggest improvements to this system in terms of the use of the armed forces. Each of the member states bears the responsibility for providing full logistics support for their armed forces, as well as for compatibility in both international and NATO-led operations.
dc.description.abstractВооруженные Силы Польши являются одним из столпов безопасности страны. В настоящее время Польша, как государство-член НАТО и Европейского союза, может быть вынуждена предоставить своих солдат для защиты от военной угро- зы, а также армия может быть использована внутри страны и на территории стран-союзников в операциях невоенного типа. Основной задачей вооружен- ных сил является выполнение задач по обеспечению безопасности, но также, в соответствии со стратегией Североатлантического договора, армия должна помогать в предотвращении ситуаций, которые могут считаться опасными, как в стране, так и за ее пределами. Развитие цивилизации, технический прогресс и растущая глобализация современного мира, заставляет вносить изменения в соответствии с возникающими масштабами и характерами угроз. В статье дан анализ участия Вооруженных Сил Польши в НАТО и во всей системе Европей-ского союза в кризисных ситуациях, указаны возможности усовершенствования этой системы использования вооруженных сил и их материально-технического обеспечения. Каждая страна-член Североатлантического договора, в принци- пе, несет ответственность за обеспечение полной логистики для своих воору- женных сил, а также за совместимость во время международных, совместных операций НАТО.
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 101-111.pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24730
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSiły Zbrojne Polski
dc.subjectPolskie Siły Zbrojne wydzielane do sił NATO
dc.subjectlogistyka dla sił wydzielanych poza granice w ramach operacji
dc.subjectThe armed forces of Poland
dc.subjectPolish Armed Forces in NATO
dc.subjectlogistics support for forces operating abroad
dc.subjectВооруженные Силы Польши
dc.subjectВооруженные Силы Польши выделенные в состав сил НАТО
dc.subjectобеспечение логистики сил
dc.subjectвыдвигаемых за пределы страны во время операций
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleSiły Zbrojne dla pokoju i ich logistykapl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
GRZYWNA_Sily_zbrojne_dla_pokoju_2014.pdf
Rozmiar:
171.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: