Oświata na ziemi niepołomickiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
9788376144818
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
Abstrakt
Ze wstępu: "Pojęcie „oświata” jest rozumiane szeroko jako system instytucji, pewien rodzaj działalności, a także jako stan świadomości społeczeństwa. Encyklopedia powszechna podaje, że jest to „stan i proces upowszechnienia wykształcenia i kultury w społeczeństwie, osiągany przez działalność zarówno szkolnictwa, jak i wielu różnych instytucji pozaszkolnych”. W podobnym duchu wypowiada się Wincenty Okoń, który przez pojęcie oświata rozumie „działalność polegającą na upowszechnieniu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu określonych celów wychowawczych dla zapewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej egzystencji, a społeczeństwu więzi kulturalnych łączących jego przeszłość historyczną z teraźniejszością [...]. W pojęciu oświaty mieści się całość tej działalności realizowanej poprzez system wychowania w rodzinie, system kształcenia równoległego i system kształcenia ustawicznego”. Jak wynika z powyższych definicji, rozumienie pojęcia oświata może być szerokie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska