Broń masowego rażenia – definiowanie pojęcia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Termin „broń masowego rażenia” nie posiada w stosunkach międzynarodowych ujednoliconego znaczenia. Artykuł prezentuje rozmaite sposoby defi niowania tego terminu, przede wszystkim koncentrując się na piśmiennictwie oraz prawodawstwie amerykańskim. Autor dokonuje analizy poszczególnych defi nicji z punktu widzenia ich adekwatności, jednoznaczności i precyzji.
The term “weapons of mass destruction” (WMD) has no unifi ed meaning in international relations. The paper presents different ways of defi ning WMD and focuses on US literature and legislation. The author analyses WMD defi nitions in terms of their adequacy, unambiguity and accuracy.
Понятие оружие массового уничтожения не содержит в международных отношениях единого значения. В статье представлены различные способы определения данного термина, учитывая, в первую очередь, американскую литературу и американское законодательство. Автор анализирует различные определения с точки зрения их адекватности, ясности и точности.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 4, s. 63-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska