Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym jest rozpatrywane w ramach zarządzania publicznego. Aktualnie na jego rozwój wpływają koncepcje związane z New public management (nowe zarządzanie publiczne) i New public governance. W znacznej części uwzględniają one między innymi podejście menadżerskie, a także interakcje z interesariuszami. Przedsiębiorstwo w ramach tych rozważań do tej pory było rozpatrywane jako jeden z wielu uczestników powiązań. Współcześnie, z punktu widzenia teorii przedsiębiorstwa zwraca się szczególną uwagę na rolę powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami. Akcentuje się znaczenie nowego typu kryzysu w fi rmie, o charakterze pozaekonomicznym. Rozpatrując te punkty widzenia, doszukując się wspólnych podstaw teoretycznych, zwrócono uwagę na rolę sieciowości w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym i lokalnym. Podkreślono rolę praktyk, rutyn i elastyczności podmiotu gospodarczego, które mogą być wykorzystane na przykład w sytuacji zagrożenia, uwzględniając podejście sieciowe.
Security management at regional and local levels is discussed within the realm of public management. Currently, its development is affected by the concepts related to New public management and New public governance, which take into consideration the managerial, the managerial approach as well as interactions with stakeholders, among others. Within these considerations, until recently, a company was analysed as one of many participants in the relations. Nowadays, from the point of view of the theory of business, special attention is paid to the role of network connections between entities. The meaning of a new type of crisis in company (of non-economic nature) is emphasised. Analyzing these points of view, while trying to fi nd common theoretical grounds, attention was paid to the role of networking in managing regional and local security. The emphasis is put on the role of practices, routines and fl exibility of a business entity which may be used e.g. in a threat situation, when the networking approach is taken.
Управление безопасностью на региональном и местном уровнях рассматрива- ется в контексте государственного управления. В настоящее время на его раз- витие влияют концепции связанные с понятиями New public management (но- вое государственное управление) и New public governance. По большей части они, в частности, учитывают управленческий подход, а также взаимодействие с заинтересованными сторонами. Предприятие (компания) в рамках этих реше- ний до сих пор рассматривалось как один из участников отношений. Сегодня, с точки зрения теории компании, уделяется особое внимание роли нетворкин- га во взаимосвязях субъектов. Подчеркивается значение нового типа кризиса в компании неэкономического характера. При рассмотрении этих точек зрения, в поисках общей теоретической основы, обращено внимание на роль нетвор- кинга в управлении безопасностью на региональном и местном уровнях. Под- черкивается роль практики, процедур и гибкости экономического субъекта, ко- торые могут быть использованы, например, в чрезвычайной ситуации, с учетом нетворкинга.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 13-27.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska