Czynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym

dc.contributor.authorBednarczyk-Płachta, Agnieszka
dc.date.accessioned2023-02-01T10:15:34Z
dc.date.available2023-02-01T10:15:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractZmiany zachodzące w obrębie prawa administracyjnego są wynikiem motywacji, która determinuje działania obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, oraz wpływu tworzonych norm prawnych na możliwości aktywnego udziału społeczeństwa w realizowaniu zadań administracji publicznej. Kompetencja prawna do korzystania z instrumentów i instytucji prawa administracyjnego w łatwy dla każdego obywatela sposób, dostęp do informacji publicznej i inne formy działania stosowane w obrębie prawa administracyjnego pomagają w realizacji zadań administracji świadczącej, powodując zmianę w zachowaniu poszczególnych grup społecznych, motywując je do wywierania wpływu na życie publiczne. Możliwość sprawowania kontroli społecznej (obywatelskiej) nad działaniami organów administracji publicznej motywuje obywateli do większego zaangażowania w sprawy społeczne, w szczególności w działania najbliższych im społeczności gminnych. Zwiększanie świadomości mieszkańców co do ich uprawnień w sprawowaniu kontroli obywatelskiej nad działaniami administracji publicznej wpływa na poczucie ich sprawczości oraz motywuje do działania. Motywacyjna funkcja prawa przejawia się na tym gruncie w wielu uregulowaniach normatywnych konstytuujących środki kontroli społecznej, którymi coraz chętniej posługują się obywatele, zwłaszcza w dobie społeczeństwa informacyjnego i możliwości wykorzystania w tym celu zdalnej komunikacji z administracją publiczną. W opracowaniu omówione zostały wybrane aspekty kontroli obywatelskiej gwarantowanej na gruncie prawa powszechnie obowiązującego i ich wpływ na motywację społeczną do oddziaływania na sposób świadczenia administracji publicznej.pl
dc.description.abstractThe changes taking place within administrative law are the result of the motivation which determines the citizens’ actions to participate in the public life and the impact of the legal norms being created on the possibilities of active participation by the society in the performance of public administration tasks. Legal competence to use the instruments and institutions of administrative law in an easy way for every citizen, access to public information and other forms of action used within administrative law, help performing the tasks of providing administration, causing a change in the behavior of particular social groups, motivating them to exert the influence on public life. The possibility of exercising social (civic) control over the activities of public administration bodies motivates citizens to become more involved in social disputes, in particular in the activities of the communes closest to them. Raising the awareness of residents as to their rights to exercise civic control over the activities of public administration infl uences their sense of empowerment and motivates them to act. The motivational function of the law is manifested on this basis in a number of normative regulations constituting the means of social control, which are more and more willingly used by citizens, especially in the age of the information society and the possibility of using remote communication with public administration for this purpose. The study will discuss selected aspects of civic control guaranteed on the basis of generally applicable law and it’s impact on social motivation to influence the manner of providing public administration.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: „Motywacyjna podstawa prawa. Współczesna interpretacja teorii Leona Petrażyckiego” (2019/33/B/HS5/01521)pl
dc.identifier.citationW: Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty (red.) Julia Stanek. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 201-223.
dc.identifier.isbn978-83-67491-11-2 978-83-67491-05-1
dc.identifier.isbne-ISBN 978-83-67491-06-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31044
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkontrola obywatelskapl
dc.subjectżycie publicznepl
dc.subjectmotywacjapl
dc.subjectdostęp do informacji publicznejpl
dc.subjectpartycypacjapl
dc.subjectcivic controlpl
dc.subjectpublic lifepl
dc.subjectmotivationpl
dc.subjectaccess to public informationpl
dc.subjectparticipationpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titleCzynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznympl
dc.title.alternativeFactors Influencing Citizens’ Motivation for Active Participation in Public Life. Selected Aspectspl
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
BEDNARCZYK_Czynniki_wplywajace_na_motywacje_obywateli_2022.pdf
Rozmiar:
227.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: