Show simple item record

Znaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa

dc.contributor.authorDiawoł, Anna
dc.date.accessioned2020-01-30T10:36:34Z
dc.date.available2020-01-30T10:36:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 49-60.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27352
dc.description.abstractRegion basenu Morza Śródziemnego odgrywa ważną rolę w tworzeniu współczesnej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Stabilność Europy wymaga podejmowania działań w skali globalnej, które nie są ograniczone do jednego kontynentu. Wzdłuż Morza Śródziemnego przebiega widoczna granica pomiędzy krajami położonymi na południowym i wschodnim jego wybrzeżu, nękanymi wieloma wewnętrznymi konfl iktami i pozostającymi na niskim poziomie rozwoju gospodarczego, a bogatym północnym wybrzeżem. Ogromne zróżnicowanie tego obszaru ma wpływ na przyszłość nie tylko krajów położonych w jego sąsiedztwie, ale i całego świata. Niniejszy artykuł przedstawia zagrożenia, z którymi mierzy się Europa w związku z bliskością regionu śródziemnomorskiego. Wynikają one przede wszystkim z dysproporcji ekonomicznych, stagnacji gospodarczej, ciągle rosnącego bezrobocia, problemów demografi cznych i nielegalnej migracji. Kraje regionu borykają się także ze wzrostem przestępczości zorganizowanej, niestabilnością polityczną, terroryzmem i konfl iktami o charakterze lokalnym. Najbardziej niepokojący jest fakt, że trwający od ponad pół wieku konfl ikt izraelsko-arabski pozostaje nierozwiązany. Autorka w artykule dokona także oceny dotychczasowych inicjatyw europejskich w zakresie stabilizacji regionu Morza Śródziemnego.pl
dc.description.abstractMediterranean region play the important role in create structures of present European security. European stability demand taking actions in global scale which are not limited to the one continent. Across the Mediterranean sea is the border between the countries lies on south and west seaside, disturbed by many inner confl icts and stay on the low economic position and the rich north area. Big diversity this spaces infl uence the futures not only countries its neighborhood but the whole world. This article present threats which Europe measure with due to Mediterranean region proximity. This threats are connected with economical disparity and stagnation, rising unemployment, demographical problems and illegal migrations. countries of the region face the increase of organized crime, political instability, terrorism and local confl icts. The more warring fact is lasting trough the half of century not resolved Israeli-Arab confl ict. Author in the article make the estimate of the last European initiatives in sphere Mediterranean region stabilization.pl
dc.description.abstractРегион бассейна Средиземного моря играет большую роль в создании совре- менной архитектуры европейской безопасности. Стабильность Европы требует действий в глобальном масштабе, не ограниченной одним континентом. Вдоль Средиземного моря проходит четкая граница между государствами располо- женными на его южных и восточных берегах, характеризующихся постоянны- ми внутренними конфликтами, низким уровнем экономического развития и бо- гатыми странами северного побережья. Огромное расслоение развития этого региона имеет влияние на будущее не только соседствующих государств, но и всего мира. В статье указаны угрозы, которым подвержена Европа, в связи с близостью средиземноморского региона. Прежде всего, эти угрозы являются следствием экономических диспропорций, экономической стагнации, постоян- но растущей безработицы, демографических проблем и нелегальной миграции. Страны региона борются также с ростом организованной преступности, полити- ческой нестабильностью, терроризмом и местными конфликтами. Беспокойство вызывает факт, что продолжающийся в регионе более полувека израильско- арабский конфликт все еще остается нерешенным. В статье дано также оценку предпринятых до сих пор европейских инициатив касающихся стабилизации региона Средиземного моря.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectEuropejska Strategia Bezpieczeństwapl
dc.subjectregion śródziemnomorskipl
dc.subjectNATOpl
dc.subjectUEpl
dc.subjectMorze Śródziemnepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleZnaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwapl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska